JavaScript på svenska
"flytande lager"/floating layer
Scrolla och se vad som händer
med det svarta lagret längst
ner i den här ramen!
window.innerHeight
window.pageYOffset
document.body.scrollTop
document.body.clientHeight
innerHTML
mm

TEXT
text text
text text text
text text text text
text text text text text
text text text text text text
text text text text text text text
text text text text text text text text
text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
 
 
1 ett lager som sträcker sig över sidans hela bredd:
 
<div id ="jelpl"
style=
"position:absolute;width:100%;height:70px;left:0px;background-color:white;">
FLYTANDE LAGER
</div>
 
2 när sidan laddats klart (onload) och när sidan scrollas (onscroll) anropas en funktion som placerar det flytande lagret på rätt ställe:
 
<body onload="flytta()"
onscroll="if(i>=0){clearTimeout(iljtimer);i=0;flytta()}">
 
 
 
3 koden ser ut så här:
 
maxvarv=10000;
a=0;
b=70;
i=0
function flytta()
{
if(i<maxvarv && document.getElementById)
{
c=0
if(window.pageYOffset)
{c=window.pageYOffset}
else if (document.body)
{
if(document.body.scrollTop)
{c=document.body.scrollTop}
else if(document.body.pixelTop)
{c=document.body.pixelTop}
}
if(document.body)
{if(document.body.clientHeight)
{a=document.body.clientHeight}}
else if(window.innerHeight)
{a=window.innerHeight}
iljtimer=setTimeout("flytta()",60)
i++;
document.getElementById('jelpl').style.top=a-b+c+"px"
document.getElementById('jelpl').style.clip.height=70+"px"
}
}
 
 
4 text på lagret? Till exempel när muspekaren förs över en länk?
 
<a href ="javascript:void(0)"
onmouseover=
"document.getElementById('jelpl').innerHTML='text'">
länktext</a>
 
 
 
OCH så går det inte att använda DOCTYPE ihop med det här scriptet?!!!? Då fungerar nämligen inte "scrollTop" i MSIE 6. Med DOCTYPE-tagg menar MSIE att "scrolltop" är 0 oavsett hur mycket man scrollar...
 
Sidan gjordes av
 
ilj
 
ilj@flowsim.se
 
en fyrkant
 
Senast ändrad 1 april 1998.
 
Den här sidan hör hemma i ett ramsystem hos
www.flowsim.se
JavaScript på svenska

 
 
FLYTANDE LAGER ••• SCROLLA! ••• För muspekaren över länkarna!